Archive for the ‘abc finanse’ Category

Co to jest deficyt

Deficyt budżetowy jest to ujemna różnica pomiędzy uzyskiwanymi dochodami a ponoszonymi wydatkami państwa. Znaczy to tyle, że wydatki państwa są większe od dochodów. Deficyt budżetowy można finansować na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest związany z tym, że państwo może pożyczyć pieniądze od sektora niepaństwowego. Wówczas państwo musi sprzeda obligacje. Uzyskane w ten sposób środki finansowe mogą zostać przeznaczone na pokrycie nadwyżki wydatków publicznych nad dochodami budżetu. Drugi sposób jest związany z dodrukowaniem pieniędzy i przeznaczenia ich bezpośrednio na wydatki. Ciężar realnego pokrycia tego dodatkowego strumienia pieniądza jest przerzucony na społeczeństwo w postaci ukrytego podatku inflacyjnego. W krótkim okresie związek jaki ma miejsce pomiędzy ilością pieniądza a deficytem budżetowym jest niezbyt widoczny. W bardziej długich okresach dochodzi do ujawnienia się tego niezwykle silnego związku. Continue reading “Co to jest deficyt” »

Jak inwestować na giełdzie

Lokując swoje oszczędności na giełdzie nie musimy być skazani na naukę na swoich błędach i utratę całego naszego majątku. Wystarczy zaledwie, że sobie uświadomimy ogólne zasady, które są niezwykle istotne w momencie inwestowania swoich pieniędzy na giełdzie. Kluczową i niezwykle istotną sprawą od której musimy rozpocząć naszą przygodę z inwestowaniem na giełdzie jest planowanie. Musisz zdawać sobie sprawę kiedy chcemy wyjść z danej inwestycji i jakiej stopy zwrotu oczekujemy. Kolejną rzeczą o której należy pamiętać jest umiejętność panowania nad emocjami. Nie możemy dać się ponieść emocjom, bowiem emocje są najgorszym doradcą na rynku. Następną rzeczą ważną w inwestowaniu jest posiadanie niezwykle realistycznych oczekiwań związanych ze stopą zwrotu. Powinniśmy pamiętać o tym, że stopy zwrotu w granicach trzydziestu czy sześćdziesięciu procent jest nierealistyczna. Continue reading “Jak inwestować na giełdzie” »

Polska reforma emerytalna

W ramach przeprowadzonej w Polsce reformy systemu emerytalnego, która miała miejsce w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zostały utworzone otwarte fundusz emerytalne. Poprzez te fundusze mamy sposobność gromadzenia środków finansowych, które będą nam wypłacane po przejściu przez nas na emeryturę. Pieniądze te lokowane są na specjalnym koncie. Jest to tak zwany drugi filar. Aktualnie w Polsce czternaście otwartych funduszy emerytalnych prowadzi swoją działalność. Od pieniędzy, które są lokowane na kontach otwartych funduszy emerytalnych towarzystwa zarządzające nimi pobierają odpowiednio naliczone opłaty. Opłaty te są zróżnicowane w zależności od danego towarzystwa. Największą opłatą jaką jest pobierana przez towarzystwa emerytalne od swoich członków jest opłata dystrybucyjna. Można powiedzieć, że jest to prowizja jaka muszą zapłacić uczestnicy funduszu emerytalnego za rozporządzanie swoimi pieniędzmi. Continue reading “Polska reforma emerytalna” »

Co to jest faktoring

Faktoring zalicza się do krótko lub średnioterminowego finansowania. Zgodnie z umową na mocy której wyspecjalizowana instytucja finansowa, zwana faktorem, kupuje prawo do wszystkich wierzytelności swojego klienta, który nazywa się faktorantem w okresie objętym umowa. Finansowanie odbywa się na zwykłe z góry ustalony procent, którego wysokość jest uzależniona od tego, czy chodzi o faktoring pełny bez prawa regresu w stosunku do faktoranta, czy o faktoring niepełny zwany także faktoringiem cząstkowym. W faktoringu cząstkowym zostaje zachowane prawo regresu. Oprócz standardowo przejmowanych wierzytelności, faktor świadczy na rzecz swojego klienta różnorakie usługi, które polegają na prowadzeniu księgowości, egzekwowaniu długów, prowadzeniu sporów z dłużnikami, doradztwie podatkowym, czy też doradztwie marketingowym. Bardzo często faktoring jest powiązany z udzieleniem przez faktora krótkoterminowej pożyczki swojemu klientowi. Pod obecną nazwa faktoring funkcjonuje już ponad sto lat. W Polsce faktoring jest wolny od podatku VAT i opłaty skarbowej. Continue reading “Co to jest faktoring” »

Kiedy powstaje dług

Dług celny powstaje na moc prawa w sytuacji w której występuje zobowiązanie do uiszczenia należności celnych, które odnoszą się do towaru. Należnościami celnymi są cła i inne opłaty, które są związane z przywozem lub wywozem towarów. Dług celny w przywozie powstaje w przypadku dopuszczenia towaru do obrotu lub objęcia towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od cła. Powstaje on w momencie zgłoszenia towaru do oclenia. Dług celny powstaje także wtedy, kiedy mamy do czynienia z nielegalnym wprowadzeniem towaru na polski obszar celny, lub z wolnego obszaru celnego na pozostałą część polskiego obszaru celnego. Długiem celnym w wywozie jest natomiast dług, który powstał przy wyprowadzeniu towaru poza granice polskiego obszaru celnego z chwilą przyjęcia zgłoszenia celnego. Jeżeli nie doszło do zgłoszenia, to wówczas zakłada się, Continue reading “Kiedy powstaje dług” »

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w oparciu o przepisy kodeksu handlowego. Umowa powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawierana w formie umowy notarialnej. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zaliczana jest do spółek kapitałowych. Spółki kapitałowe są to takie spółki, które prowadzą swoja działalność w oparciu o wniesiony majątek, który został wyodrębniony z majątku osób trzecich, którzy ssą wspólnikami w spółce. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością ma postać osoby prawnej, co w praktyce oznacza, że jest wyodrębnionym organizacyjnie, prawnie i majątkowo podmiotem niezależnym od osób, które ją utworzyły lub też są jej udziałowcami. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub kilka osób. Założyciele spółki z Continue reading “Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” »

Co to jest obligacja

Emisja obligacji przez przedsiębiorstwo mam miejsce kiedy to duże przedsiębiorstwo gospodarcze chce pozyskać kapitał z rynku. Chęć pozyskania kapitału jest związana z tym, aby wszyscy pośrednicy finansowi zostali pominięci. Spółka lun firma zwraca się wtedy bezpośrednio do inwestorów z nadzieją, że inwestorzy wspomogą firmę w dalszym procesie rozwojowym i pożyczą jej środki finansowe. Taka forma pożyczki nazywa się obligacjami. Obligacje nie mogą być zawarte na okres krótszy niż jeden rok. Osoby, które pożyczają firmie pieniądze w formie zakupu obligacji są nazywane obligatariuszami. Umowa zawarta między emitentem a obligatariuszem nakłada obowiązek na tego pierwszego do wypłacania temu drugiemu kuponów oraz zwrotów wartości nominalnej obligacji w momencie kiedy zostanie ogłoszony czas ich wykupu. W zamian za obietnice przyszłego zysku obligatariusze zobowiązują Continue reading “Co to jest obligacja” »

Co to jest spółka

Spółka jest to umowny związek osób fizycznych lub prawnych, które połączyły swoje środki finansowe w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej i uzyskiwania z tej działalności satysfakcjonujących dochodów. W polskim prawie mamy możliwość zezwalającą na stworzenie spółki jednoosobowej. Jest to jednak ograniczone do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek Skarbu Państwa. Spółki dzieli się na spółki cywilne, których działalność opiera się na przepisach kodeksu cywilnego i spółki handlowe opierające swoją działalność na przepisach kodeksu handlowego. Spółek handlowych jest najwięcej i w obrębie tej grupy wyróżnia się spółki jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Niektóre spośród tych spółek mają dodatkowe nazwy, które odpowiadają ich poszczególnym funkcjom. Możemy spotkać spółki lokacyjne i spółki powiernicze na rynku kapitałowym. Continue reading “Co to jest spółka” »

Co to jest masa upadłościowa

Masa upadłościowa jest to majątek jaki należał do dłużnika w momencie ogłoszenia jego upadłości. Z powodu ogłoszenia upadłości dłużnik nie ma możliwości i prawa do dalszego zarzadzania nad tym majątkiem oraz korzystania i rozporządzania nim. W skład masy upadłościowej wchodzą na przykład nieruchomości jakie posiadał dłużnik, ruchomości, prawa na nieruchomościach, prawa na ruchomościach, inne prawa majątkowe, wierzytelności, papiery wartościowe. W skład masy upadłości jednego małżonka wchodzą na przykład rzeczy ruchome, które znajdowały się we wspólnym władaniu. Jeżeli ustawowa wspólność majątkowa małżonka została zniesiona w ostatnim roku przed ogłoszeniem upadłości, w skład masy upadłościowej wchodzą także rzeczy ruchome będące we władaniu drugiego małżonka, z wyjątkiem rzeczy służących wyłącznie do jego osobistego użytku. Masę upadłościową zasilają także kwoty pieniężne, Continue reading “Co to jest masa upadłościowa” »

Jak funkcjonuje kartel

Kartel jest to taki typ porozumienia lub stowarzyszenie producentów albo sprzedawców, którego najważniejszym celem jest wyeliminowanie konkurencji. Kartel dąży do zapewnienia sobie pozycji dominującej, która będzie objawiała się około pięćdziesięcioprocentowym udziałem w rynku. Kartel może także dążyć do pozycji monopolistycznej, która będzie związana z ponad osiemdziesięcioprocentowym udziale w rynku. Celem kartelu może być także monopol, który ma stu procentowy udział w rynku. W przypadku monopolu nie mam na rynku dostępnych substytutów sprzedawanego produktu. W przypadku posiadania tak znacznego udziału w rynku kartel ma możliwość zaplanowania określonej wielkości produkcji i sprzedaży. Uzyskane w ten sposób przewagi konkurencyjne pozwalają kartelowi na podyktowanie takiej ceny, która przy danych kosztach ponoszonych przez członków kartelu pozwala im na maksymalizację osiąganego zysku. Continue reading “Jak funkcjonuje kartel” »