1

2

3

4

5

 

Podatek rolny

Posiadacze gruntów rolnych także zobowiązani są do regulowania odpowiednich opłat, czyli podatków, które trafiają do budżetu konkretnej jednostki samorządowej, najczęściej jest to gmina. Rada Gminy ma obowiązek określania stawki podatku rolnego, jego wysokość może być inna w każdej gminie, nie mniej jednak warto podkreślić, iż istnieją określone granice wyznaczające maksymalną wysokość tego typu opłat. Ogólnie rzecz biorąc stawki podatku rolnego są w poszczególnych jednostkach bardzo zbliżone. Warto także dodać, iż naliczanie podatku rolnego dla konkretnego gospodarstwa nie zależy od ilości posiadanych gruntów, zasadniczą rolę pełni tutaj, jakość ziemi uprawnej, czyli tzw. klasa. Wiadomo, iż w przypadku najwyższych klas zbiory mogą być znacznie lepsze niż w przypadku ziemi o niższej, jakości. Ponadto dobra jakościowo gleba wymaga mniejszej ilości nawożenia, co oznacza, iż mniejszy jest niezbędny nakład inwestycyjny, natomiast zysk ze zbiorów proporcjonalnie większy. Trudno, więc oczekiwać, iż rolnik posiadający ziemie o niższej, jakości wyrazi zgodę na regulowanie podatku w takiej samej wysokości jak gospodarz posiadający ziemię wyższej klasy. Dlatego też naliczając podatek rolny gmina ma obowiązek uwzględnić, jakość posiadanej przez gospodarza ziemi, a w przypadku gleby o najniższej, jakości dokonać stosownych zniżek, a nawet zwolnień podatkowych.

Biuro rachunkowe czy samodzielne rozliczanie podatków?

Biura rachunkowe powstają jak przysłowiowe grzyby po deszczu, głównym tego powodem jest wzrastająca liczba osób zakładających działalność gospodarczą. Wiadomo, że tego typu rozwiązanie wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, a także regularnymi opłatami składek ubezpieczeniowych i podatku. O ile opłaty ZUS są stałe, o tyle podatek jest zmienny, uzależniony przede wszystkim od osiągniętego w danym miesiącu dochodu i ilości wydatków. Wielu przedsiębiorców korzysta w tej kwestii z usług profesjonalistów, zlecając prowadzenie dokumentacji biurom rachunkowym. Dzięki temu udział właściciela firmy ogranicza się praktycznie do regulowania stałych opłat, w tym obliczonego podatku. Warto podkreślić, iż każdy przedsiębiorca ma obowiązek regularnego składania w Urzędzie Skarbowym oświadczeń o uzyskanym dochodzie, nawet w sytuacji, gdy dochód był na tyle niski, że dana osoba nie ma obowiązku regulowania podatku. Należy jednak zauważyć, iż korzystanie z usług biura rachunkowego wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dlatego też wielu przedsiębiorców, posiadających czas i umiejętność obsługi komputera, korzysta z alternatywnych rozwiązań, jakimi są wszelkiego rodzaju programy podatkowe i rachunkowe, umożliwiające w szybki i bezpieczny sposób wykonanie niezbędnych rozliczeń.

Sposoby rozliczania podatku rocznego

Każdy człowiek, co najmniej raz w roku zmuszony jest do wykonania rocznego rozliczenia podatkowego i przedłożenia stosownego dokumentu w Urzędzie Skarbowym. Istnieje wiele możliwości rozliczenia, w przypadku emerytów i rencistów jedną z instytucji rozliczających roczny podatek dochodowy jest ZUS. Osoby, które nie chcą korzystać z tej możliwości powinny zgłosić ten fakt w odpowiednim oddziale ZUS. Działania te pojawiają się także w zakładach pracy. Bez wątpienia jest to doskonałe rozwiązanie dla osób samotnych, niekorzystających z żadnych ulg. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie lub osób, które mają możliwość wykorzystania odliczeń podatkowych, konieczne jest wykonanie bardziej złożonych działań. W tej kwestii pojawia się swoisty dylemat – skorzystać z usług biura rachunkowego czy rozliczać się indywidualnie? Warto zwrócić uwagę, iż każda instytucja świadcząca usługi w zakresie rozliczania podatków pobiera za tę usługę określoną opłatę. Rozliczając się indywidualnie można natomiast skorzystać z wielu – także bezpłatnych – programów komputerowych, które bezbłędnie wykonają rozliczenie podatku. Konieczna w tej kwestii jest wyłącznie podstawowa umiejętność obsługi komputera oraz ściągnięcie z Internetu lub zakupienie odpowiedniego programu.

Obniżanie podatku rocznego

Wiele osób chcąc obniżyć wysokość rocznego podatku dochodowego korzysta z możliwości różnego rodzaju odliczeń. Są to np. składki na ubezpieczenie rentowe, chorobowe, odliczenia na uczące się dzieci, koszty związane z Internetem itp. Swoiste obniżenie podatku, wiążące się najczęściej ze zwrotem istnieje także w przypadku małżeństwa, gdzie pracuje wyłącznie jedna osoba. Dlatego też większość małżeństw decyduje się na wspólne rozliczenie. W sytuacji, gdy zakład pracy, w którym zatrudniona jest dana osoba rozlicza pracowników we własnym zakresie, należy złożyć stosowne oświadczenie z informacją, że konkretny pracownik rozlicza się we własnym zakresie. Warto dodać, iż obecnie dostępnych jest wiele programów umożliwiających szybkie i bezbłędne wykonanie rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Często zdarza się jednak, iż roczny dochód danej osoby był bardzo niski, co z kolei rzutuje na wysokość podatku. Jeśli uzyskany dochód mieści się w limicie dochodu nieopodatkowanego, cała zaliczka odesłana na poczet podatku zostanie zwrócona. Nie mniej jednak należy wówczas zwrócić uwagę, iż dana osoba nie ma możliwości wykonania dodatkowych odliczeń, np. na Internet, bowiem odliczenia dokonuje się od wysokości odprowadzonego podatku, co jest niemożliwe w przypadku podatku zerowego.

Podatnik z podatkiem zerowym

Często można spotkać się z określeniem. Że dana osoba w rocznym rozliczeniu wykazała podatek zerowy. Oznacza to, iż jej dochód jest na tyle niski, iż nie ma konieczności regulowania podatku, kwota dochodu jest, bowiem zwolniona od podatku. Warto jednak podkreślić, iż zdecydowana większość pracodawców odprowadza comiesięczne składki na podatek dochodowy. W efekcie na koncie potencjalnego podatnika zbiera się określona kwota. Warto jednak podkreślić, iż wielu ludzi nie posiada stałego dochodu, wykonując prace dorywcze, co oznacza, że umowa podpisywana jest na określony czas. W tej sytuacji kwota podatku wpłaconego w ciągu roku często mieści się w wysokości zwolnionej od podatku. Innym rozwiązaniem umożliwiającym swoiste obniżenie należnego podatku są różne odliczenia. Wielu ludzi posiadając niski dochód w skali rocznej, ponadto korzystając z odliczeń wykazuje tzw. podatek zerowy, co oznacza, iż cała wpłacona zaliczka wraca do danej osoby. Z tego rozwiązania korzystają najczęściej osoby pracujące sezonowo tudzież podejmujące zatrudnienie nieregularnie, często na krótkie okresy. Nierzadko są to też osoby posiadające dochody z tytułu dzierżawy lub wynajmu.

Nadpłata lub niedopłata podatku

Pomiędzy styczniem a kwietniem każdego roku wszyscy ludzie otrzymujący dochód z jakiegokolwiek źródła mają obowiązek przedłożenia w Urzędzie Skarbowym rocznego rozliczenia podatkowego, ogólnie nazywanego PIT. Warto dodać, iż istnieje wiele możliwości obniżenia należnego podatku, odliczenia te należy uwzględnić w rozliczeniu. W zależności od osiąganego dochodu każdy podatnik musi odprowadzić określony podatek. Zaliczki na poczet tej należności są regulowane systematycznie w ciągu całego roku, dzięki czemu w rozliczeniu rocznym większość ludzi ma tzw. nadpłatę, co oznacza, że fiskus musi zwrócić nadpłaconą kwotę. Nadpłata jest możliwa przede wszystkim dzięki regularnemu wpłacaniu zaliczki na poczet podatek dochodowy, jak również dzięki różnym odliczeniom. Wielu ludzi rezygnuje np. z uwzględniania odliczenia za Internet, twierdząc, iż jest to niska kwota. Warto podkreślić, iż każda kwota odliczenia proporcjonalnie zmniejsza należny podatek, dając jednocześnie możliwość zwrotu. Zwrot podatku oznacza, że suma pobranych zaliczek była większa niż wysokość podatku, którą powinien uregulować podatnik, dlatego też fiskus ma obowiązek odesłać nadpłacone środki. Zdarza się jednak i tak, że zaliczka na podatek jest niewystarczająca, w tej sytuacji podatnik ma obowiązek uregulowania brakującej kwoty w określonym terminie.

Podatek od darowizny

W życiu często zdarzają się sytuacje, że dana osoba otrzymuje w prezencie nieruchomość lub ruchomość lub pokaźną kwotę pieniędzy. W tej sytuacji pojawia się konieczność odprowadzenia odpowiedniego podatku, warto jednak podkreślić, iż istnieje wiele sytuacji, które umożliwiają ich uniknięcie. Przykładowo, jeśli rodzice kupią własnemu dziecku mieszkanie, nie musi ono odprowadzać podatku, ponieważ jest to pierwszy stopień pokrewieństwa. Podobnie rzecz ma się w przypadku darowizny domu. Przekazując dom osobie będącej najbliższym krewnym, nie trzeba regulować podatku, nie mniej jednak konieczna jest wizyta u notariusza i przekazanie darowizny aktem notarialnym. Warto także dodać, iż obdarowujący powinien posiadać dokument potwierdzający, że jest on właścicielem konkretnej nieruchomości, może to być np. odpis wpisu do księgi wieczystej. Należy jednak podkreślić, iż każdy fakt otrzymania spadku w jakiejkolwiek postaci należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od momentu otrzymania darowizny, w przeciwnym, bowiem razie fiskus ma prawo obciążyć obdarowanego umownymi karami.

Dlaczego warto odliczać 1 % od rozliczenia PIT?

Każdy człowiek, który pracuje zawodowo, co roku musi rozliczyć się z fiskusem z uzyskanego w minionym roku podatku, czyli złożyć odpowiedni formularz PIT. Uwzględniony są tam zarówno przychody jak i rozchody konkretnej osoby, a także wysokość odprowadzanego podatku. Wiadomo, iż od podatku można dokonywać różnego rodzaju odliczeń, można też odliczyć ustawowy 1% na organizację pożytku publicznego. W tym celu w rozliczeniu rocznym należy wpisać KRS konkretnej jednostki. Warto podkreślić, iż dla zwykłego podatnika fakt ten nie oznacza żadnych dodatkowych kosztów, natomiast wskazana w rozliczeniu organizacja otrzymuje równowartość 1% wysokości podatku odprowadzonego w minionym roku przez konkretnego podatnika. Środki te są odsyłane bezpośrednio przez Urząd Skarbowy. Większość podatników decyduje się na przekazywanie 1% organizacjom pożytku publicznego, tym bardziej, że procedura jest bardzo prosta i wygodna dla podatnika. Pozornie wydawać by się mogło, że 1% to niewiele, nie mniej jednak należy podkreślić, iż dla organizacji pożytku publicznego jest to istotny i bardzo znaczący fakt, bowiem suma wszystkich wpływów z tytułu odliczeń podatkowych może być przeznaczona na działalność danej jednostki.

Jak nie płacić podatku od sprzedaży mieszkania?

Wielu ludzi otrzymuje w spadku dom lub mieszkanie, a następnie przeznacza je na sprzedaż, bowiem lokal nie spełnia oczekiwań potencjalnego właściciela. Z założenia dana osoba powinna zapłacić podatek związany z wzbogaceniem się, wynikającym z umowy sprzedaży. Wart jednak podkreślić, iż istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, które umożliwią konkretnej osobie uniknąć regulowania opłat podatkowych. Najprostszym tego sposobem jest wydanie pozyskanych środków na cele związane z kosztami nabyciem innej nieruchomości, pieniądze można przeznaczyć także na spłatę kredytu mieszkaniowego. Przykładowo, jeśli dana osoba zamierza kupić inną nieruchomość lub grunt pod budowę domu, może śmiało wykorzystać w tym celu środki otrzymane ze sprzedaży własnego lokalu. W przypadku, gdy dana osoba wcześniej zakupiła dom lub mieszkanie i wzięła w tym celu pożyczkę lub kredyt w banku, środki ze sprzedaży nieruchomości mogą być także przeznaczone na spłatę zobowiązań bankowych, tym samym w prosty sposób można uniknąć płacenia podatku. Należy jednak podkreślić, iż środki ze sprzedaży nieruchomości nie mogą być przeznaczone na bieżące opłaty mieszkaniowe, m.in. na czynsz.

Podatki od nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do płacenia podatków, ich wysokość jest ustalana przez konkretną jednostkę samorządową. Wpływy z podatków w swoisty sposób zasilają budżet gminy i przeznaczane są na działania związane z jej funkcjonowaniem, przede wszystkim na gminne inwestycje. Większość ludzi marzy o tym, by mieszkać w pięknej i zadbanej okolicy, niewielu zdaje sobie jednak sprawę, że istotną rolę w tej kwestii odgrywają właśnie podatki. Warto podkreślić, iż regularne opłacanie podatku od nieruchomości daje wiele korzyści, zarówno dla samego właściciela, jak i lokalnego samorządu. Należy, bowiem zwrócić uwagę, iż regulując terminowo należność wynikającą z opłaty za podatki, można uniknąć dodatkowych kosztów związanych z naliczaniem odsetek za nieterminową wpłatę oraz ewentualnych kar. Patrząc z drugiej strony, środki te trafiają do budżetu gminy i są wykorzystywane na cele inwestycyjne prowadzone w lokalnym środowisku, a więc przede wszystkim dla mieszkańców danej gminy. Dzięki temu można uniknąć niemiłych sytuacji i mieć ponadto świadomość swoistego uczestniczenia w przedsięwzięciach samorządu.